Miljörisker i transaktioner

Vid förvärv eller försäljningar av fastigheter eller fastighetsägande bolag är det angeläget att utreda och identifiera eventuella miljörisker och påföljande ansvar som kan uppkomma. Den typiska risken rör eventuellt ansvar för markföroreningar. Ett sådant ansvar kan innebära avsevärda kostnader och därtill förhindra eller försvåra förvärvarens syfte med fastigheten.

Utöver detta har många fastighetsägande bolag ett förflutet inom traditionell industri, vilket innebär att ansvaret för att avhjälpa föroreningar i mark och vatten kan härröra från bolagets tidigare verksamhet och därmed komma som en överraskning för nuvarande ägare. Föroreningarna uppkom inte sällan för flera decennier sedan men det juridiska ansvaret kvarstår, och det krävs särskild expertis för att reglera sådant ansvar i transaktionsdokumenten.

Setterwalls team tar ett helhetsgrepp om samtliga potentiella risker i en fastighetstransaktion. Vi har lång erfarenhet av rådgivning avseende miljörisker i transaktioner samt är och har varit delaktiga i flertalet vägledande processer gällande förorenad mark som har drivit rättsutvecklingen framåt.

Kontakta oss